Regulamin

Regulamin

dotyczący zasad korzystania z praw własności intelektualnej

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin dotyczy praw własności intelektualnej Anny Brzozowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anna Brzozowska w Harmonii Serca: Pracownia Duszy i Ciała w Warszawie, adres: ul. Ostródzka 56, 03-289 Warszawa, NIP: 7431216731 (dalej jako: „ANNA BRZOZOWSKA”)

 1. Zakres podmiotowy

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do:

 1. Uczestników warsztatów organizowanych przez Annę Brzozowską;

 2. Uczestników Szkoły Ustawień Systemowych prowadzonej przez Annę Brzozowską;

 3. Uczestników cykli warsztatów terapeutycznych organizowanych przez Annę Brzozowską;

 4. Osób odwiedzających stronę www Anny Brzozowskiej, utrzymywanej pod adresem www.pracowniaduszy.pl.

 1. Zakres Przedmiotowy

Regulamin określa:

 1. Zasady korzystania z materiałów i treści, które Anna Brzozowska udostępnia uczestnikom, o których mowa w Rozdziale I pkt. 1)-3) Regulaminu;

 2. Zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych przez Annę Brzozowską na stronie internetowej wskazanej w Rozdziale I pkt. 4) Regulaminu, a także w zakresie materiałów udostępnianych przez Annę Brzozowską za pośrednictwem kanałów social media.

 1. Definicje

Know – how oznaczają informacje o charakterze naukowym, a także informacje dotyczące zasad i metod prowadzonych Usług przez Annę Brzozowską, mające znaczenie dla jej działalności, w tym koncepcje i metody pracy, system i formuły prowadzonych Usług;

Materiały oznaczają programy przygotowywane i udostępniane przez Annę Brzozowską Uczestnikom w celu oraz w związku z udziałem Uczestnika w Usługach realizowanych przez Annę Brzozowską, jak również nagrania audio i audiowizualne powstałe w ramach szkoleń online;

Uczestnicy oznaczają osoby biorące udział w Usługach realizowanych przez Annę Brzozowską, tj. w ramach warsztatów, cykli terapeutycznych oraz w Szkole Ustawień Systemowych;

Usługi oznaczają programy realizowane przez Annę Brzozowską w ramach ogłaszanych warsztatów, cyklów terapeutycznych oraz w Szkole Ustawień Systemowych;

Strona www oznacza stronę internetową Anny Brzozowskiej utrzymywaną pod adresem www.pracowniaduszy.pl;

Materiały Internetowe oznaczają treści udostępniane przez Annę Brzozowską za pośrednictwem Strony www oraz social mediów;

PrAut oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 1. Materiały

 1. Prawa do Materiałów oraz do Know – how udostępnianych przez Annę Brzozowską na rzecz Uczestników w ramach realizowanych Usług należą w całości do Anny Brzozowskiej.

 2. Materiały i Know-how są udostępniane przez Annę Brzozowską na rzecz Uczestników wyłącznie na cele i potrzeby związane z realizacją Usługi, w tym na cele edukacyjne.

 3. Prawa do Materiałów Internetowych udostępnianych przez Annę Brzozowską na Stronie www oraz w ramach social mediów należą w całości do Anny Brzozowskiej.

 4. Materiały Internetowe nie mogą być wykorzystywane ani przez Uczestników, ani przez jakiekolwiek osoby trzecie bez zgody Anny Brzozowskiej, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 5 poniżej.

 5. Materiały Internetowe mogą być wykorzystywane przez Uczestników i inne osoby trzecie wyłącznie poprzez:

  1. udostępnianie postów Anny Brzozowskiej (umieszczanych na jej kanałach w social media) na innych kanałach w social media;

  2. linkowanie bądź embedowanie Materiałów internetowych na kanałach social media;

  3. w przypadku, korzystania z fragmentów Materiałów należy określić ten fragment jako cytat i oznaczyć autorstwo i źródło danego fragmentu jako pochodzącego od Anny Brzozowskiej.

 6. Materiały, Materiały Internetowe oraz Know – how nie mogą być wykorzystywane w sposób, który mógłby spowodować wprowadzenie odbiorcy w błąd co do pochodzenia Materiałów, Materiałów Internetowych oraz Know-how.

 7. Z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 5 powyżej niniejszego Rozdziału IV Regulaminu, Materiały, Materiały Internetowe oraz Know-how nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Annę Brzozowską na piśmie pod rygorem nieważności na cele:

  1. prowadzonych przez Uczestników oraz innych osób trzecich: warsztatów, szkoleń, kursów, szkół i innych usług terapeutycznych;

  2. prowadzonych przez Uczestników oraz innych osób trzecich stron internetowych, social mediów;

 1. Obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy poprzez udział w Usługach Anny Brzozowskiej zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, w tym do niewykorzystywania Materiałów, Materiałów Internetowych oraz Know-how w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

 2. Anna Brzozowska, w ramach prowadzonych cykli online, po zakończonym cyklu udostępnia Uczestnikom danych Usług nagranie z danego cyklu online na okres 6 (sześciu) tygodni od dnia zakończenia cyklu. Uczestnicy nie mogą dokonywać samodzielnego nagrywania cykli online, a także do kopiowania w jakikolwiek sposób udostępnianych przez Annę Brzozowską nagrań cykli.

 1. Naruszenie praw

 1. W razie naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Anna Brzozowska będzie uprawniona do podnoszenia względem osób, do których Regulamin ma zastosowanie, roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw do know-how Anny Brzozowskiej.

 2. W pierwszej kolejności Anna Brzozowska poinformuje osobę naruszającą jej prawa o zaistnieniu naruszenia wskazując na obowiązek niezwłocznego zaniechania tych naruszeń oraz, w zależności od skali i rodzaju naruszenia:

  1. publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie (przeprosiny);

  2. żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – żądanie uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przeze mnie cel społeczny;

  3. usunięcia skutków naruszenia;

  4. naprawienia wyrządzonej szkody m.in. poprzez zapłatę sumy pieniężnej;

  5. wydania uzyskanych korzyści;

z jednoczesnym wskazaniem terminu realizacji roszczeń, przy czym w zakresie zaniechania naruszeń w terminie maksymalnym 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania wezwania.

 1. W razie braku realizacji roszczeń, Anna Brzozowska skieruje sprawę do zewnętrznej obsługi prawnej, a w razie konieczności, także na drogę postępowania sądowego.